การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2556

ราชบัณฑิตยสถานจัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2556
ในหัวข้อเรื่อง “ศีล 5” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้คุ้นเคยกับหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา

 ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี และประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในธรรมนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนให้เป็นปัญหา ต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังเป็นการปลุกฝังค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องแก่เด็กซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้า ให้เป็นพลเมืองของประเทศชาติต่อไป

สำนวนที่ชนะการประกวด ราชบัณฑิตยสถานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอรับพระราชทานราวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิมพ์เป้นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชาประจำพุทธศักราช 2556 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งเรื่องเข้าประกวด  แต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2556

การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2556
503.1 KiB
688 Downloads
Details