โครงการบริการวิชาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดฝึกอบรมนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา หลังจากประสบความสำเร็จในการอบรมรุ่นแรกเมื่อปี 2553 ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการอบรมพบว่าผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

  

เปิดกิจการของตนเอง ทำงานในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน อาชีพเสริม และตั้งกลุ่มชมรมนวดกับเทศบาลตำบล รวมผู้รับการอบรมได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ 36 คน