โครงการประกวดการจัดระบบอีเลิร์นนิงในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2554

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยมีวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานกลาง ริเริ่ม ประสานและ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการศึกษา แบบ e-Learning อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูงและเหมาะสมอย่างพึ่งพาตนเองได้ จึงดำเนินการจัดโครงการประกวดการจัดระบบอีเลิร์นนิงในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม