นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “โขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

เนื่องในวโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ในปีนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้นำพระราชกรณียกิจในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์การแสดง “โขน” ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีมาตามแบบประเพณีโบราณอันงดงาม

ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯจึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “โขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในนิทรรศการประกอบด้วยพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โขน ประวัติความเป็นมาของโขน เรื่องราวการแสดงโขนที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์มาแล้ว ๓ ชุด ได้แก่ ชุด พรหมมาศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ชุดนางลอย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และในปีปัจจุบัน ชุด ศึกมัยราพณ์ พร้อมทั้งนำสิ่งที่น่าสนใจของการแสดงโขนดังกล่าวมาจัดแสดง อาทิ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เบื้องหลังการจัดฉากที่ใช้เทคนิคพิเศษสำหรับการแสดงสมัยใหม่ และ ฉากหุ่นจำลองหนุมานอมพลับพลา เป็นต้น

นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. (เว้นวันหยุดธนาคาร) ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๕๔๔-๔๕๒๕-๗