นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลจากงาน CIIs & CIIF ประเทศไต้หวัน

  

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยสร้างชื่อเสียงอีกครั้ง ภายใต้การนำทีม มทร. ธัญบุรี ในฐานะผู้ประสานงานและได้รับสิทธิ์การสรรหานักวิจัยเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs) & Cultural International Festival (CIIF) & Challenges and Innovation International Conference (CIIC) ณ I-Shou University เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2554 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 23 ประเทศ สำหรับนักวิจัยจากประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยเอกชน รวม 24 คน คว้ารางวัลเป็นจำนวนมาก ในประเภท CIIs ทางด้านคอมพิวเตอร์ รางวัลเหรียญทอง นายจตุรพิธ เกราะแก้ว นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จากชื่อผลงาน “Braille’s Assistant Machine for Thai Language Learning” เกี่ยวกับการเขียนซอฟต์แวร์ฝึกการใช้อักษรเบลเพื่อผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ยังได้คว้ารางวัล IFIA รางวัลพิเศษ รวมทั้งรางวัล The TIIIA Outstanding award ซึ่งเป็นคนที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ สำหรับรางวัลเหรียญเงิน ผศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จากชื่อผลงาน “Intelligent Personalization of Thai Health Menu Web Site for Elderly Persons” เกี่ยวกับการเขียนซอฟต์แวร์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และยังได้รับรางวัลพิเศษ TIIIA อีกด้วย ในประเภท CIIF ทางด้านวัฒนธรรม รางวัลพิเศษ Soar to new heights! จาก TIIIA ผศ.จุฑามาศ  เจริญพงษ์มาลา และนายคมสัน เรืองโกศล นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จากผลงาน “Packaging Design for Mixing Mangosteen  Extract Soap” ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้อักษรเบลบนผลิตภัณฑ์อาบน้ำ