จัดการอบรมแปรรูปเนื้อสัตว์

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดการอบรมแปรรูปเนื้อสัตว์ มีการสอนทำลูกชิ้นปลาดุก  ทำไส้กรอกปลาดุก และทำโบโลน่าปลาดุก โดยอาจารย์สุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร เป็นวิทยากร และมีเกษตรกรจากชุมชนคลอง 9 เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ท่าน  ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร