ผลการตัดสินการแข่งขันแต่งร้อยกรอง โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันแต่งร้อยกรอง โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

ผลการตัดสินการแข่งขันแต่งร้อยกรอง 

โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงรดามณี   กระแสสินธุ์               โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

เด็กหญิงกมลลักษณ์   เขี้ยวงา                โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2

เด็กหญิงวิภาดา   ฉัตรใจดี                      โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงเณศรา   สาตรา                     โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงนันท์ชพร   ฉิมชั้น                   โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงกนิษฐา   ชีพา                          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

เด็กหญิงสุภาภรณ์   พูลพาณิชย์              โรงเรียนวัดแสงสรรค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2

เด็กหญิงสุมิตรา   ทองหล่อ                     โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

รางวัลชมเชย

เด็กชายจิรายุ   ดวงโสมา                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงธัญพิชชา   ท้วมศรี                   โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชมเชย

นายณัฐวุฒิ   แดงสมดี                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

รางวัลชมเชย

นายณัฐพล   บุญเกลี้ยง                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

รางวัลชมเชย

นายอภิวัฒน์   เจริญผล                      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

รางวัลชมเชย

นายศราวุฒิ   กุลสุวรรณ                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

รางวัลชมเชย

นายพิพัฒน์   ดวงดี                              โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

นายเตชิต   รอดเชียง                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1

นางสาวดิษฐิยา   แก้วเสถียร                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2

นายนันทภพ   สังขนันท์                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย

นางสาวก้องกิดากร   สมัครดี                มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

รางวัลชมเชย

นางสาววิลาวรรณ   พรรณาภพ              มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย