9มทร.พร้อมรับปวส.ต่อป.ตรี

ตามที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง พิจารณาเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ในทุกสาขาที่เปิดสอนนั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.ดร.สุชาติ ได้เชิญอธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่งไปรับทราบนโยบายแล้ว ซึ่งทุกแห่งก็พร้อมที่จะสนองนโยบาย โดยล่าสุดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของทุก มทร. ก็ได้ประชุมเพื่อวางกรอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขอเปิดสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ในสาขาต่าง ๆ แล้ว ซึ่งหาก สกอ. เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาและอนุมัติให้ดำเนินการได้ก็จะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ทันปีการศึกษา 2556

“มทร. ทั้ง 9 แห่งยินดีที่จะรับผู้ที่จบ ปวส. เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการอยู่แล้วเพียงแต่เปิดรับในบางสาขา และในจำนวนที่จำกัดตามที่ กกอ. อนุมัติให้ดำเนินการได้เท่านั้น แต่เมื่อมีนโยบายออกมาเราก็พร้อมที่จะสนองนโยบาย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูผลกระทบให้รอบด้านด้วย เพราะต้องเข้าใจด้วยว่าสถานประกอบการต่าง ๆ ต้องการกำลังคนระดับปฏิบัติการที่จบระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ปวส. แต่หากเราส่งเสริมให้คนเหล่านี้เรียนต่อระดับปริญญาตรีทั้งหมด ก็จะส่งผลต่อสถานประกอบการได้ เพราะต้องปรับเงินเดือนให้ผู้ที่จบปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล หากเป็นไปได้อยากให้ผู้ที่จบ ปวช. และ ปวส. ได้เข้าสู่การทำงานก่อน หลังจากมีประสบการณ์

แสดงความคิดเห็น