คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีอบรมอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร” จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รุ่น ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 และหลักสูตรที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง) รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ โทร. 08-9484-7679 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.agr.rmutt.ac.th