รุกยกระดับกิจกรรมนักศึกษา

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้วางทิศทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในหมู่นักศึกษาให้หันกลับมาสู่ความเป็นวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น

โดยรณรงค์ให้นักศึกษารู้จักการไหว้ กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ ให้เป็นนิสัยเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ติดตัวนักศึกษาออกไปหลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งหลังจากเปิดภาคการศึกษา 2555 มทร.ธัญบุรี พยายามผลักดันเรื่องนี้ตลอดเวลาและเริ่มมองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของนักศึกษานอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศใช้สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการดำเนินโครงการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หากนักศึกษาร่วมกิจกรรมได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็จะได้รับใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity Transcript) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบ นอกเหนือจากใบแสดงผลการเรียน (Transcript).