กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2555

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2555(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 1155)

ประกาศ

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2555

(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 1155)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 1155)ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้ติดต่อลงชื่อและรับเอกสาร ได้ใน
วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2554  เวลา 08.30 – 16.30 น.     ณ ห้องรินลอุบล  ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (ตึกเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา)

 

ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา