เลื่อนสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย

การสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ขอเลื่อนออกไป
อย่างไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี