ภาพบรรยากาศการประชุมผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2

ภาพบรรยายการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ พระนครใต้ มทร.กรุงเทพ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์และวางแผน

ภาพบรรยากาศการประชุม