กองกลางแจ้งเรื่องการดำเนินงานระบบกระแสไฟฟ้า

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรั ได้ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งมีน้ำท่วมสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2554 นั้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เนื่องจากระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินหม้อแปลงตั้งพื้น ปัจจุบันนี้ กองกลางได้ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยฯ และได้จ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่ตู้ MDB. (Main distribution board) ของหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น กองกลาง จึงขอให้แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อในส่วนของ SDB.  (Sub distribution board) และขอให้ดำเนินการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีปัญหาโปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร