ประกาศเกียรติคุณการผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์ฯ ระดับมาตรฐาน (Certified FL) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 นั้นสำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะพัฒนาปรับปรุงองค์การ เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานไปสู่มาตรฐานสากล และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้พัฒนาต่อไป พร้อมนี้ได้มีประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและรับรองการผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม