ธัญบุรีเผยคะแนน ก.พ.ร.

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และการสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2554 จัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พบว่า ในภาพ รวมมทร.ธัญบุรีมีคะแนนอยู่ที่ 4.1091 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.18 ซึ่งในส่วนของความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่นายจ้าง หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต ได้คะแนนอยู่ที่ 4.3763 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.53 โดยสองอันดับแรกที่พึงพอใจสูงสุดคือเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รองลงมาคือความรู้ความสามารถทางวิชาการและความรู้ความสามารถพื้นฐาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ส่วนความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา สัมภาษณ์นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีคะแนนอยู่ที่ 3.8418 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.84 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด รองลงมาได้แก่สถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ส่วนด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้าน