นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนทำให้ทุกภาคส่วนขาดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กร จึงขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้
2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขอให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
3. กรณีหน่วยงานของรัฐจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติและจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติของหน่วยงานของตนเองไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานประการใด ใคร่ขอความกรุณาประสานงาน พร้อมทั้งติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีรายชื่อตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

1. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
2. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2553
3. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการดำเนินงาน