ขอความร่วมมือในการหักชำระเงินค่าหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

เนื่องจากขณะนี้ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ระบบปฏิบัติการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ  และสามารถออกเอกสารใบแจ้งหนี้แก่สมาชิก ประจำเดือนพฤศจิการยน 2554 ได้