ภาพข่าว: ครอบครู

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ ครอบครูดุริยางค์ขึ้น โดยมีนักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ มทร.ธัญบุรี