แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ชั่วคราว กองพัฒนานักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสบอุทกภัย ส่งผลให้ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษาขัดข้อง อันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติภาระกิจของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคล่องตัว กองพัฒนานักศึกษาจึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                            081-6120473
2. ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ                           081-4503270
3. ฝ่ายสุขภาพและอนามัย                                               081-2676275
4. ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา                                 081-9777589
5. ฝ่านพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา               –
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                    081-7264833