เทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร” จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รุ่นหลักสูตรที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 ก.ค.55 รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค.55 หลักสูตรที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง) รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ก.ค.55 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ค.55 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ www.agr.rmutt.ac.th สามารถส่งใบสมัครมาทาง E-mail : anchalins@yahoo.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ โทร. 089-4847679