นิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011

ขอเชิญคณาจาย์ เจ้าหน้าที่และคณะนักศึกษา เข้าชมนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 เป็นหมู่คณะโดยสำนักงานฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะของท่าน หากประสงค์จะเข้าชมงานฯเป็นหมู่คณะ สามารถลงทะเบียนออนไลด์ผ่านทางเว็บไซต์  www.boifair2001.com  และเลือกที่หัวข้อ “เยี่ยมชมเป็นหมูคณะ (Group Visit)” หรือส่งใบตอบรับการเข้าชมงานทางโทรสารหมายเลข 0 2553 8200 ภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบตอบรับการเข้าชมงาน