มทร.ธัญบุรี ส่งผู้นำ นศ. ฝึก มารยาท พัฒนาบุคลิกภาพ

วัฒนธรรมที่ดีเริ่มสูญหายไปจากสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความกังวลและตระหนักกับปัญหาดังกล่าว จึงหาแนวทางที่จะรักษาและดึงเอาวัฒนธรรมที่ดีๆ เหล่านั้นกลับมา เพราะจุดเด่นของ มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านมานักศึกษามีความอดทน สู้งาน มีสัมมาคาวะ มีน้ำใจ กลัวว่าวัฒนธรรมจะหายไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดวิทยากรพิเศษ “อบรมบุคลิกภาพ” ผู้นำนักศึกษาองค์การ และสภานักศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

นางยุพา มาระสุตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา เล่าว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการปลูกฝังมารยาทการไหว้ในมหาวิทยาลัย ต้องการที่จะสร้างเอกลักษณ์ในการไหว้ให้กับนักศึกษาทุกคน ในการอบรมในครั้งนี้มีผู้นำนักศึกษาประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภา และกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสภาเข้าร่วมจำนวน 42 คน เนื้อหาที่อบรมในวันนี้ประกอบด้วย บุคลิกภาพ มารยาทในสังคมไทย การพัฒนาตน มนุษย์สัมพันธ์ คุณสมบัติผู้นำ มารยาทในการรับประมานอาหารแบบตะวันตกและตะวันออก ในการอบรมในครั้งนี้ต้องการให้ผู้นำนักศึกษานำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากผู้นำนักศึกษาเป็นแกนนำนักศึกษาในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ

คุณปาริชาติ ดิษยะศริน กันติกร วิทยากรพิเศษ เล่าว่า จากประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และโฆษณา บริษัท การบินไทย จำกัด 15 ปี อยากจะนำประสบการณ์ในการทำงานมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา มารยาทในการเข้าสังคม บุคลิกภาพ ถือว่าเป็นหน้าตาที่จะดึงดูดเสน่ห์ความน่าสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มศักยภาพให้ตัวนักศึกษา หลักสูตรที่อบรมในวันนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ในเรื่องของ ทัศนคติ ทักษะ ความรู้ บุคลิกภาพ สิ่งสำคัญในเรื่อง “การไหว้” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ทั่วโลกรู้จัก ซึ่งสมัยนี้การไหว้ของไทยผิดแปลกไปจากเดิม โดยเฉพาะตัวของเยาวชนไทย ซึ่งไม่เข้าใจและวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง ดังนั้นอีก 3 ปี ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มีการแลกเปลี่ยนกัน เอกลักษณ์ในเรื่องของการไหว้ของไทย จะเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่สร้างชื่อเสียงในระดับอาเซียน

“กิ๊บกิ้ว” นางสาวนภสกร สัมฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า เมื่อได้เข้ามาเป็นผู้นำนักศึกษาการวางตัวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ยกตัวอย่างในเรื่องการแต่งกาย ต้องแต่งการให้เรียบร้อย เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษา ในการอบรมในวันนี้เพิ่มความรู้ในเรื่องของบุคลิกภาพ มารยาทบนโต๊ะอาหาร และที่สำคัญในเรื่องของการไหว้ วัฒนธรรมในการไหว้มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่การไหว้ก็ยังทำกันผิด ในวันนี้ได้เรียนรู้การไหว้ 3 ระดับ ไหว้ระดับเดียวกัน ไหว้ผู้อาวุโสกว่า และการรับไหว้ผู้น้อย ความรู้ในวันนี้จะนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน น้อง ในมหาวิทยาลัยฯ ให้วัฒนธรรมในการไหว้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

เช่นเดียวกับ “ต้นรัก” นายทินเดช การจุระ “ตังเม” นางสาวสุพรรณพิมพ์ โภคสุพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว เล่าว่า ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน บุคลิกภาพถือเป็นเรื่องสำคัญของอาชีพมัคคุเทศน์ ต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกทัวร์ ในการเรียนรู้วันนี้เป็นการเพิ่มความรู้ ซึ่งได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในเรื่องของมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก ในสายงานนี้มีโอกาสร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่ จะได้แสดงมารยาทถูกต้อง เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสายงานนี้ บุคลิกภาพเป็นสิ่งภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน

“อบรมบุคลิกภาพ” ให้กับผู้นำนักศึกษา สร้างแบบอย่างที่ดีและถูกต้องให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นเอกลักษณ์การไหว้ให้กับนักศึกษาทุกคน เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้

ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994