งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2554

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ประจำปี 2554 เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชั่น และขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเป็นประจำทุกปีในนามภาคีภาคประชาชนต้านคอร์รัปชั่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นทั้งในและระหว่างประเทศ สำหรับปีนี้ภาคภาคีฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นของรัฐบาลชุดใหม่ จึงกำหนดหัวข้อการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2554 ในเรื่อง “ข้อเสนอถึงรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชั่น”

อ่านโครงการงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2554 และกำหนดการ