โครงการส่งเสริมฉลากประสิทธิภาพสูงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกในการเรียนรู้และรักษ์การอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่กรมพัฒนาแรงงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการส่งเสริมด้วยการติดฉลากฯแล้ว จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาแก๊ส กระจก ฉนวนใยแก้ว อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอร์เตอร์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาส และเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ด้วยเหตุผลที่ว่าข้างต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พ.ศ. 2535 และฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2552 จึงต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ฉลากประสิทธิภาพสูงของกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้บริโภคให้สามารถพิจารณาได้ว่า ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงมีคุณลักษณะอย่างไร มีอะไรเป็นจุดสังเกตุ โดยการดำเนินการส่งเสริมการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงมีลักษณะอย่างไร มีอะไรเป็นจุดสังเกตุ โดยการดำเนินการส่งเสริมการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังพลังงาน รวมทั้งกำหนดให้ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงดำเนินการ่งเสริมพร้อมทั้งเผยแพร่ฉลากประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสำสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น