มทร.ธัญบุรี รับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ 35 อัตรา

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 35 อัตรา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาโท วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า คุณวุฒิ วท.ม.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องปริญญาโท 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คุณวุฒิ วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก คุณวุฒิ วท.ด. หรือ ปร.ด.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คุณวุฒิ วท.ม.สาขาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ 7 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจอุตสาหกรรม 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการเงิน การบริหารการเงิน การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง การจัดการ กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การเงินและการธนาคาร การเงินและการบัญชี การเงินระหว่างประเทศ วิศวกรรมทางการเงิน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม และสาขาระบบสารสนเทศทางบัญชี 1 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาการท่องเที่ยวหรือการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก ด้านเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เคมีภัณฑ์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก คุณวุฒิ นศ.ด. หรือ ปร.ด.สาขาสื่อสารมวลชน หรือ ค.ด.สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก นศ.ด. หรือ ปร.ด สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือ ค.ด. สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) บริหารธุรกิจ (สื่อสารการตลาด) เทคโนโลยีการศึกษา วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 อัตรา วุฒิปริญญาเอก คุณวุฒิ กศ.ด. หรือ ค.ด.หรือ ศษ.ด. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา การทดสอบทางการศึกษา การวัดผลการศึกษา การวิจัยและประเมินผล การศึกษา การวิจัยทางการศึกษา และวิธีวิจัย หรือวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก คุณวุฒิ กศ.ด. หรือ ค.ด. หรือ ศษ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขา InformationTechnology,Computer Science, Information Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ศ.ม. หรือ สถ.ม.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หรือ ศศ.ม. 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คุณวุฒิ วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แขนงโทรคมนาคม วิศวกรรมสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คุณวุฒิ วศ.ม.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตย์ หรือการวางผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านคหกรรมศาสตร์หรืองานประดิษฐ์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 กรกฎาคม 2555 หรือรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549 4913-16, 02-549-4918 เวลา 8.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)