พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร

 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก Yunnan Normal University  รุ่นที่ 5 ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ณ คณะศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี