การประกวดเว็บไซต์ Web Design Contest 2012

ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับภัยธรรมชาติ” (Ready for Change) โดยคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับทุนของมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University ที่ประเทศญี่ปุ่น