โครงการ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์หลังอุทกภัย 54

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์หลังอุทกภัย 54 โดย อาจารย์ เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล

การจักการทรัพยากรมนุษย์หลังอุทกภัยภายในองค์การนั้น การบริหารงานบุคคล (Personnel Management : PM) หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งกำลังคนที่เหมาะสมที่สุดกับงาน และใช้ทรัพยากรกำ ลังคนนั้นให้ทำ งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการบำรุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณเพียงพอ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้นอยู่กับการเน้นวิธีการทำ งานที่ดีของพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพนักงานรวมทั้งสร้างความพึงพอใจในงาน มากกว่าการเน้นกฎระเบียบ ข้อบังคับและลายลักษณ์อักษร ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจและต้องอำ นวยบริการ จัดโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นบรรลุความต้องการของแต่ละบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงทั่วโลกที่มีบริษัทแม่ บริษัทลูก และองค์การแบบเครือข่าย มิใช่มุ่ง เน้นเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศเท่านั้น องค์การส่วนใหญ่ทั่วโลกจึงจำเป็นต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม ให้เกียรติและคำนึงถึงจิตใจของมนุษย์ มิใช่มองเพียงมนุษย์เป็นเพียงเครื่องจักรเท่านั้น ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้องค์การบรรลุความสำเร็จในอนาคตได้โดยการสร้างความสามารถและการกระตุ้นจูงใจให้พนักงานทำ งานอย่างเต็มที่ ทรัพยากรมนุษย์มีความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ได้แนวทางการรับมืออุทกภัยสำหรับองค์กร
2.เพื่อสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์หลังอุทกภัยปี 2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อสามรถวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อสามารถจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากเหตุอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน