นโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล

นโยบายหลัก 

สร้างนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ที่เป็นนักปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning-WIL) และการวิจัยและพัฒนา (Research and Development-R&D)

กลยุทธ์หลัก 

1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมหลักสูตรที่บูรณาการหลายศาสตร์ ลดความซ้ำซ้อนหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์อื่นๆ โดยบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
3. พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร
4. พัฒนาอาจารย์และระบบอาจารย์ เน้นการพัฒนาทักษะ WIL และ R&D ปรับระบบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพปรับปรุงระบบภาระงาน สร้างระบบอาจารย์สมทบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถสูงขึ้น
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสามัคคี รับผิดชอบองค์กร เสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทฺภาพและมุ่งความก้าวหน้าในวิชาชีพ
6. ร่วมมือกับสถานประกอบการ ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ และจัดหารายได้เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฯลฯ

กลยุทธ์การขับเคลื่อน 

1. กำหนดกลุ่มนำร่องโดยแต่ล่ะกลุ่มต้องสามารถสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงอาจจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ สำหรับโครงการนำร่อง ใช้กระบวนการ PDCA และ KM เป็นกระบวนการขับเคลื่อนของแต่ละกลุ่ม
2. ปรับปรุง/แก้ไข/สร้างระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรดำเนินงานตามนโยบาย เช่นการเข้าสุ่ตำแหน่งวิชาการ/วิชาชีพ การพัฒนาคณาจารย์สายปฏิบัติการ เกณฑ์ค่าตอบแทนการสอน การบริหารจัดการด้านวิชาการ/วิชาชีพ การวิจัยและบริการทางวิชาการของอาจารย์ การใช้อาคารสถานที่ ฯลฯ
3. สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมเพื่อการขยายผลทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐานสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
5. สร้างความร่วมมือกับภาคการผลิต และแหล่งทุนภายนอก