ช่วง แจ๋วพาเที่ยว

 
ผอ.พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา และอาจารย์นิติ นำพิธีกรภาคสนาม รายการแจ๋ว ช่วงแจ๋วพาเที่ยว เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ