คัดเลือกผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษ

 
MSS Cable TV ทำการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวท้องถิ่นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC