กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กู้ยืมปีการศึกษา 2554 เป็นกรณีพิเศษ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กู้ยืมปีการศึกษา 2554 เป็นกรณีพิเศษ  สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯในสถานศึกษา (ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กู้ยืมปีการศึกษา 2554 เป็นกรณีพิเศษ 

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯในสถานศึกษา (ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่)

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ครอบครัวประสบอุทกภัยและไม่ได้ยื่นขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในการนี้ กองทุนฯให้นักศึกษาที่ครอบครัวประสบอุทกภัย สามารถดำเนินการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2554 และ 2/2554  และจะต้องมีคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.)  พร้อมแสดงหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตประสบเหตุอุทกภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม