ประกาศจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุมัติให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า เนื่องจากหนังสือเก่าที่มิได้ให้บริการแล้ว นั้น สำนักฯ มีความประสงค์ ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้มาดำเนินการจำหน่ายฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร