มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดภาควิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น