รายงานผลโครงการเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร” ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร” ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร” ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 12 มกราคม 2555 เวลา12.30 –13.00 น. นำเจริญพระพุทธมนต์ โดย รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ รศ.ดร.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ และดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย

รศ.มานพ  ตันตระบัณฑิตย์  บรรยายเกริ่นนำเกี่ยวกับอานิสงส์การเจริญ“พระคาถาอาการวัตตาสูตร”

บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร”

การเริ่มต้นเจริญพระพุทธมนต์ด้วยการสวดบทชุมนุมเทวดา (แบบสิบสองตำนาน: อัญเชิญมาทั้งจักรวาลทั้งหมด)

บทชุมนุมเทวดา (แบบสิบสองตำนาน : อัญเชิญมาทั้งจักรวาลทั้งหมด)
สะมันตา จักกะวาเฬสุ            อัตราคัจฉันตุ  เทวะตา
สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ             สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง ฯ
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข  วิมาเน,
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ  ฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล    อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล    อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล    อะยัมภะทันตา ฯ
(คำแปล)      ขอเชิญ เทพดาในรอบจักรวาลทั้งหลาย จงมาประชุมกันในสถานที่นี้  จงฟังซึ่งสัทธรรม
อันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี
ขอเชิญบรรดาเทพเจ้า ซึ่งสถิตในสรวงสวรรค์ ชั้นกามภพ รูปภพ และ เทพเจ้าผู้สถิตเหนือยอดเขา และหุบเขา และในวิมาน อันอยู่ในอากาศ
ทั้งที่สถิต ในเกาะในแว่นแคว้น ในแดนบ้าน ในต้นไม้ ในป่าโปร่ง และป่าทึบ ในเรือน ในเรือก สวน ในไร่นา ทั้งบรรดายักษ์ คนธรรพ์ และนาคา
ผู้เป็นสาธุชน อันอยู่ในน้ำ บนบก ที่ลุ่ม ที่ดอนก็ดี ขอจงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ฟังคำของพระ
มุนีอันประเสริฐ   ซึ่งข้าพเจ้าจะได้สวดต่อไป ณ บัดนี้
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย   กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย   กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย  กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
จากนั้นกล่าวตั้งนะโม ฯ 3 จบ
และเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร”  โดยพร้อมเพรียงกันจนจบ
จากนั้น รศ.มานพ  ตันตระบัณฑิตย์ จะประกาศให้ทุกคนนั่งสมาธิถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.มานพ  ตันตระบัณฑิตย์ จะประกาศให้ทุกคนนั่งสมาธิประมาณ 5 นาที ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และมีพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน  และขอให้ทุกคนอนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกัน   เป็นอันเสร็จสิ้นการเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร” ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมายเหตุ : สถาบันการศึกษา(ระดับม.ปลายขึ้นไป) หรือหน่วยงานใดทั้งภาครัฐและเอกชน  มีจิตศรัทธาจะจัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์
“พระคาถาอาการวัตตาสูตร” ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   รศ.มานพ  ตันตระบัณฑิตย์
(โทร.089-0633-863 ) ยินดีเป็นผู้นำพาเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร”  โดยมีหนังสือสวดมนต์พร้อมให้คนละ ๑ เล่ม
แจกฟรีเป็นธรรมทานเพื่อจะได้เจริญพระพุทธมนต์