เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานของวิชาชีพการตลาด

การจัดสัมมนานี้เพื่อให้ผู้สัมมนาได้มีความมั่นใจในการสมัครงานรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเตรียมตัวให้กับผู้ที่กำลังจะเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ

เนื่องจากในปัจจุบันศึกษาที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ที่จะกำลังเริ่มจะมองหางานทำส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน จึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองเรียนมาจะนำไปใช้อย่างไร จะเริ่มหางานจากแหล่งใด งานแบบไหนถึงจะหมาะสมกับตัวเอง

การสัมมนาในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับผู้ที่กำลังจะเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  ซึ่งในปัจจุบันการว่างงานมีมากหากเรามีการเตรียมตัวก่อน หรือมีความพร้อมพื้นฐานเกี่ยวกับการสมัครงาน จะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งขันที่มีเป็นจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมสัมมนาอาจจะเป็น หนึ่งคนในครั้งนั้นที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมงานกับกิจการหรือองค์กร

ดั้งนั้นในการจัดสัมมนาเพื่อให้ผู้สัมมนาได้มีความมั่นใจในการสมัครงานรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันนอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการแล้วยังไม่เพียงพอ ต้องมีการประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มความมั่นอย่างมั่นใจ

โดยกำหนดการจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2555  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ห้อง 54901  อาคาร4 คณะบริหารธุรกิจ
โดย คุณ จตุพร วิจันทร์ตา  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปเรชั่น จำกัด

หัวข้อสัมมนา

  1. การเตรียมความพร้อม แนะนำการเขียน Resume
  2. แนวทางอาชีพที่สนใจเหมาะกับสายการเรียน
  3. แนะแนวการแต่งตัวสำหรับสัมภาษณ์งานในแต่ละประเภท เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณา งานการตลาด จากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านแฟชั่นการแต่งกาย
  4. Workshop การสัมภาษณ์งานเบื้องต้นจากเจ้าที่ฝ่ายบุคคลขององค์กรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์งานจริง โดยมีเกณฑ์การวัดผลการองค์กรเป็นตัว ชีวัดด้านบุคลิกภาพ ด้านทัศนคติ ฯลฯ