ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร”

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร”

เป็นพระคาถาฯ ที่พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ที่ผ่านมาแล้ว ได้ทรงเจริญพระคาถานี้เพื่อสร้างบารมีมาทุกๆ พระองค์ที่สามารถคุ้มครองภัยอันตราย 30 ประการได้ 4 เดือน เมือ่เจริญพระคาถานี้ 1 ครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร  เดือนละ 1 ครั้ง

โดยเริ่มตั้งแต่ 12 มกราคม 2554 และ 6 มีนาคม 2554  เวลา 12.30-13.00 น.

(มีหนังสือสวดมนต์ให้คนละ 1 เล่ม)

สถานที่ : ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.มานพ  ตันตระบัณฑิตย์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)  นำเจริญพระพุทธมนต์