การประชุมชี้แจงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยวิทยากรจาก สมศ.  รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พระชันษา ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้ที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โทร 0-2549-3017