ระบบการจัดการความรู้ของเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ขอเชิญบุคคลากรทุกท่านเข้าใช้ระบบการจัดการความรู้ของเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรุ้ เรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม