กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำรอบปี 2555

ขอเชิญสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และร่วมเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

เพิ่มหุ้นให้สมาชิกทุกท่าน ท่านละ 10 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 100 บาท และผู้ร่วมประชุมจะได้ค่าสมนาคุณ ท่านละ 500 บาท พร้อมรับอาหารว่าง และจับรางวัล ในวันประชุม

*สมาชิกสมทบสามารถเข้่าร่วมสังเกตการได้