โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักบริหารรุ่นใหม่

โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักบริหารรุ่นใหม่  Road map to Young Executive
“10th Anniversary RYE .… By your side…Always”

โครงการ RYE คืออะไร?

เป็นโครงการติวดีๆและติวฟรีเพื่อสังคม จุดประกายความฝันน้องๆ ที่ต้องการจะสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาอื่นๆของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– บัญชี
– การตลาด
– การจัดการ
– บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาระสนเทศ
– เศรษฐศาสตร์
– การเงิน

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างประโยชน์และตอบแทนคุณความดีแก่สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน
2. สร้างความพร้อมและให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อใช้สอบเข้าทุกภาควิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. สร้างทักษะแก่เยาวชนในการดำรงอยู่ในสังคมระดับอุดมศึกษา
4. ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังความรับผิดชอบและจิตสาธารณะแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
5.ประชาสัมพันธ์ถึงหน้าที่และบทบาทของภาคเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงาม

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการ

– สำหรับน.ร.สายสามัญ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.20
– สำหรับน.ร.สายอาชีวะ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
– สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง 11 วัน
– เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันหรือโรงเรียนของตน
– ได้ทำการสมัครสอบตรงเข้า มทร.ธัญบุรี ในสาขาของคณะบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม