การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.2555

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.2555

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองว่าเป็นวันสำคัญของโลก บรรดาเหล่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ จึงได้พร้อมใจกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชาเป็นประเพณีอย่างต่อเนื่องกันทุกปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หรือสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สำหรับในปีนี้เป็นปีที่องค์สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครบ 2600 ปี จึงได้ร่วมเฉลิมฉลองในมหาธัมมาภิสมัยพุทธขยันตี ในปีพุทธศักราช2555
ในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2555 ให้ดำเนินการจัดประกวดคำขวัญและบทร้อยกลอง เพื่อเป็นการสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย และเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย ยิ่งๆ ขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม