รับสมัครกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม