สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เม.ย.-๗  พ.ค. ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๖.๓๐ น. ณ  กองบริหารงานบุคคล ชั้น  ๔
อาคารสำนักงานอธิการบดี และให้ คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่
มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯในวันพุธที่  ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น