เชิญชวนร่วมใช้นามบัตรและสีประจำมหาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมใช้นามบัตรมหาวิทยาลัยและสีประจำมหาลัย
เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราชาวบัวสวรรค์ทุกคน ดาวน์โหลดนามบัตร