แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

บัดนี้ การสมัครเสร็จสิ้น โดนคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร โปรดกรุณาส่งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมาธิการ ที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือ ที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการ เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 และยังสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ www.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555

รายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ