การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจรจาความร่วมมือและลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น

  

  

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

  

  

การเจรจาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ Hokkaido University ในวันที่ 13 มีนาคม 2555

  

  

การร่วมทำ Workshop ของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุน JASSO ณ Hokkaido Information University ระหว่างวันที่ 9-17 มีนาคม 2555

ผลการประกวดออกแบบเว็บได้แก่ :

รางวัลที่หนึ่งและสอง :

รางวัลที่สาม :

รางวัลชมเชย  : นักศึกษาของ Hokkaido Information University

นายวรภพ แพบุญประเสริฐ    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายกิตติ วิลัยหล้า                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาวนัจภัค มีอุตสาห์        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายอินทนนท์ ปัญญาโสภา  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี