ประชุมงานสารบรรณ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดประชุมงานสารบรรณ วันที่ 5 เมษายน  2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี  เพื่อหารือแนวทางพัฒนางานสารบรรณของคณะฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม