สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครและลงทะเบียนผู้สนใจเพื่อเรียนในหลักสูตรระยะสั้น

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินกรรับสมัครและลงทะเบียนผู้สนใจเพื่อเรียนในหลักสูตรรัยะสั้น จำนวน 5 หลักสุตร
ได้แก่ หลักสุตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ เหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองจากสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมเนื้อหาของหลักสูตรนั้นๆ โดยผุ้เรียนไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและการเข้าชั้น
ในการนี้สถาบันการศึกษาทางไกล พิจารณาว่าหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวในบางหลักสูตร สามารถช่วยเสริมทักษะ ประสบการณ์และตอบสนองความสนใจการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือหลักสูตรเซียนกล้อง: พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ http://www.dei.ac.th/